Podmínky půjčení

PODMÍNKY

Co požadujeme po našich zákaznících

Platný občanský průkaz

Platný řidičský průkaz

Kopie těchto dokladů (možno zhotovit u nás ,pokud se vozidlo přistavuje zákazník zajištuje kopie sám)

Složit hotově kauci 5000.- Kč + půjčovné dle ceníku na dohodnutou dobu pronájmu.

Minimální věk nájemce je omezen pouze vydáním řidičského průkazu.

Půjčovní řád

1.Půjčovna je povinna předat zákazníkovi vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému užívání,vybavené podle platných předpisů, čisté a s plnou nádrží pohonných hmot.S vozidlem je zákazníkovi předáno osvědčení o technickém průkazu,doklad o povinném ručení – tyto doklady je zakázáno ponechávat v odstaveném vozidle.

2.Půjčovna platí zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel.

3.Vozidlo půjčovny je havarijně pojištěno pro území celé Evropy se spoluúčastí 10 000.- kč.Při odcizení vozidla je spoluúčast ve výšši 10 % ceny vozu.Při likvidaci pojistné události zaplatí zákazník celou spoluúčast.Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé následkem řízení vozidla osobou, která nemá předepsané oprávnění k řízení motorových vozidel,dále se nevztahuje na škody,které vzniknou při řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.Tyto škody hradí zákazník v plné výši.Každánehoda,poškození nebo krádež vozidla či jeho části nebo vybavení vozidla musí být neprodleně ohlášena na nejbližším oddělení PČR  a půjčovně.Při nesplnění této povinnosti bude postih pojištovny uplatněn proti zákazníkovi.

4.Zákazník je povinnen vrátit vozidlo ve stanovený den a hodinu.Při nedodržení doby vrácení bude půjčovna účtovat následující příplatky : zpoždění do 8 hodin 50 % k denní sazbě , zpoždění do 24 hodin 100 %  k denní sazbě , zpoždění nad 24 hodin 100 % k denní sazbě.Při překročení doby vrácení o 48 hodin bez udání důvodu bude tato skutečnost oznámena na PČR jako neoprávněné užívání cizí věci.

5.Při předčasném zrušení smlouvy ze strany zákazníka si půjčovna připočítává k ceně za skutečnoudobu půjčení příplatek 20 % z ceny za předem dohodnutou dobu. Zruší-li zákazník předčasně smlouvu u které byl sjednán měsíční paušál, bude mu za každý započatý den účtována denní sazba uvedená ve smlouvě.

6.Zákazník je plně odpovědný za škody které způsobí na vozidle.Jedná se zejména o nesprávné zacházení s motorem,převodovkou,stěrači,vnitřnívýbavou,příslušenstvím a přetěžováním vozidla.

7.Zákazník je povinnen vrátit vozidlo s plnou nádrží pohonných hmot a ve stejné čistotě v jaké vozidlo převzal. V opačném případě bude zákazníkovi účtována cena dotankovaných pohonných hmot a poplatek 150.- kč za mztí a čištění vozidla. Je-li vozidlo vybaveno uzamykacím zařízením je zákazník povinnen při každém opuštění vozidla mimo běžného zabezpečení použít tohoto uzamykacího zařízení.

8.Zákazník je povinnen zejména kontrolovat pravidelně stav a teplotu chladící kapaliny, stav motorového oleje, stav brzdové kapaliny a nahuštění pneumatik na předepsaný tlak. Zákazník je povinnen používat výhradně výrobcem předepsané druhy pohonných hmot , olejů , chladící a brzdové kapaliny.

9.Drobné závady typu výměna žárovek  , pojistky apod. se zákazník pokusí opravit sám.Po přezkoumání nezbytnosti výdajů půjčovna stvrzenky za drobné opravy nebo materiál do celkové částky 500.- kčproplatí.Přizávažnejší závadě zákazník ihned vyrozumí půjčovnu.

10.Škody vzniklé na kolech (průpichy , proražené pneumatiky , deformace ráfků ) hradí zákazník.

11.Zákazník nesmí umožnit řízení jiné osobě, než té , která je uvedena v půjčovní smlouvě ( pokud není ve smlouvě uvedeno jinak ), nesmí porušit plomby na tachometru a jeho náhonu – za porušení plomby účtuje půjčovna zákazníkovi poplatek 15 000.- kč, provádět na karoserii, funkčních částech a vybavení vozidla  jakékoliv neodborné nebo nedovolené zásahy a úpravy, přetěžovat vozidlo, upravovat exteriér a interiér vozidla ( nálepkami, barvou, nápisy, tapetou apod. ) – v případě nedodržení tohoto zákazu hradí zákazník náklady na uvedení vozidla do původního stavu, zúčastňovat se s půjčeným vozidlem soutěžních jízd a závodů nebo používat vozidlo ke cvičným jízdám, vybavit vozidlo bez souhlasu půjčovny dalším vlastním vybavením ( např. autorádio, anténa, závěsné zařízení, mlhovky apod. ),  pronajímat vozidlo půjčovny dalším osobám.

12.Půjčovna má právo při závažnejším nebo opakovaném porušení půjčovního řádu odstoupit od uzavřené smlouvy o pronájmu vozidla a uplatnit náhradu vzniklých škod, bez povinnosti vrátit zálohu , při úmyslném , nebo zákazníkem zaviněném poškození , zničení , ztrátě , nebo odcizení vozidla  nebo jeho částí vybavení , pokud není pokryto pojišťovnou, uplatnit u zákazníka nárok na náhradu způsobené škody , uplatnit u zákazníka nárok na náhradu škody způsobené nepřistavením vozidla k předepsané údržbě, při poškození nebo nadměrném znečistění vnitřku vozidla , které neodpovídá běžnému použití a provozu, požadovat úhradu nákladů spojených s opravou, čistěním nebo dezinfekcí vozidla , při poškození nebo ztrátě některého z dokladů předaného s vozidle účtovat náklady na jeho rekonstrukci.

13.Za vozidlo plně zodpovídá osoba, která podepsala smlouvu o pronájmu vozidla.

14.Smluvní penále činí : 1 % z dlužného půjčovného dle uzavřené smlouvy o pronájmu, 1 % z dlužních částek stanovených v 3 , 4 , 5 , 6 , a 12 půjčovního řádu za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.

15.Je-li vozidlo vybaveno autorádiem s odnímatelným panelem , zákazník nesmí nechávat panel v opuštěném voze.

 

Cena za půjčení vozidla obsahuje :

  • Dálniční známku
  • Autorádio
  • Pravidelný servis
  • Povinné ručení
  • Náhradní vozidlo
  • Asistenční služba 24 hodin
  • Havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti
  • Diesel motor
  • Klimatizaci
  • Zdarma 300km/den  (2.00kč/ den nad limit )
allparts.cz